Výroba

Společnost ALUHUT a.s se zabývá výrobou hliníkových slitin. Hlavní vstupní surovinou pro tuto výrobu jsou různé druhy hliníkového odpadu. Tento odpad je tříděn a upravován tak, aby bylo možné ho použít jako vsázku do pecí. Úprava hliníkového odpadu probíhá v sesterské společnosti Anbremetall a.s. Následně je tento odpad důsledně kontrolován při vstupní přejímce, což zajišťuje nejvyšší kvalitu vstupního materiálu.
Proces výroby v naší společnosti je prováděn tavením hliníkového odpadu v tavících pecí, dále rafinací, legováním, odplyněním a následným odlitím slitiny. Celý proces výroby je řízen pracovními předpisy, kde je věnována maximální pozornost dodržování technologie a kvality výroby.Výsledným produktem výroby společnosti ALUHUT a.s. jsou slévárenské slitiny hliníku.
Příklady použití jednotlivých druhů slitin jsou stručně popsány v ČSN, ale hlavně jsou dány požadavky konstruktérů a nemalou roli ve výběru slitiny hrají zvyklosti jednotlivých sléváren spolu s jejich technickým vybavením.
Celý proces je důsledně monitorován a v celém svém průběhu několikrát kontrolován.
Společnost Aluhut a.s.preferuje takový způsob výroby, při kterém se co nejracionálněji a nejkomplexněji využívají suroviny a energie v cyklu:
surovinové zdroje – výroba – spotřeba – druhotné suroviny
tak, že nemá žádný vliv na životní prostředí.